Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
ofe-pozewgrupowy.pl

Dołącz do pozwu grupowego przeciwko ZUS i Skarbowi Państwa

Przewodnik po sporach grupowych

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące przebiegu postępowania grupowego. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu podjęcie decyzji w przedmiocie przystąpienia do grupy.

Informacje ogólne

Postępowanie grupowe jest uregulowane w Ustawie z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U.2010.7.44) ("Ustawa"). Postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym.

Postępowanie będzie się toczyło przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Kto może wszcząć postępowanie grupowe

Z pozwem zbiorowym może wystąpić grupa co najmniej 10 osób, którym przysługuje takie samo roszczenie. Przystąpienie do grupy odbywa się przez podpisanie stosownego oświadczenia (zob. zakładka Dokumenty).

Pozew opiera się na roszczeniu wynikającym z czynu niedozwolonego jakim jest delikt legislacyjny.

Reprezentant grupy

Powodowie wybierają spośród siebie jedną osobę, która zostaje reprezentantem grupy. To ta osoba podpisuje pozew w imieniu wszystkich powodów i prowadzi postępowanie na rzecz wszystkich członków grupy.

Wybór reprezentanta odbywa się przez podpisanie stosownego oświadczenia (zob. zakładka Dokumenty). Dokument musi zostać załączony do pozwu w oryginale.

Dopuszczalność postępowania grupowego

Po wpłynięciu pozwu Sąd rozstrzyga o dopuszczalności postępowania grupowego. Sąd analizuje, czy roszczenie objęte pozwem należy do roszczeń objętych Ustawą. W niniejszej sprawie decyzja Sądu będzie dotyczyła tego, czy roszczenie objęte pozwem wynika z deliktu legislacyjnego.

Pomiędzy wpłynięciem pozwu a podjęciem decyzji przez Sąd może minąć od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Ogłoszenie o możliwości przystąpienia do postępowania

Jeśli Sąd uzna postępowanie grupowe w sprawie za dopuszczalne, zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego. Ogłoszenie jest publikowane w prasie ogólnopolskiej i służy poinformowaniu o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem.

Osoby zainteresowane przystąpieniem składają oświadczenie o przystąpieniu do grupy reprezentantowi.

Zakończenie procedury przystępowania nowych osób następuje w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące. Jest to ostatni moment na przystąpienie do grupy.

Kaucja

Na żądanie pozwanego sąd może zobowiązać powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu w wysokości nie więcej niż 20 % wartości przedmiotu sporu. Wartością przedmiotu sporu w niniejszym postępowaniu jest wartość środków przeniesionych z OFE na rachunek ZUS w odniesieniu do każdego z członków grupy.

Jeżeli w toku sprawy okaże się, że kaucja nie wystarcza na zabezpieczenie kosztów procesu, pozwany może żądać dodatkowego zabezpieczenia.

Konsekwencją nieuiszczenia kaucji w terminie jest odrzucenie pozwu na wniosek pozwanego.

Czas trwania i koszty postępowania

Postępowanie grupowe może trwać od roku do kilku lat. Zależy to przede wszystkim od objętości zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i częstotliwości terminów rozpraw.

Opłata sądowa wynosi 2% od wartości przedmiotu sporu.