Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
ofe-pozewgrupowy.pl

Dołącz do pozwu grupowego przeciwko ZUS i Skarbowi Państwa

Najczęściej Zadawane Pytania

Do kiedy można przystąpić do pozwu?

Zgłoszenia za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będziemy gromadzić do końca kwietnia bieżącego roku. Po tej dacie przystąpienie do postępowania będzie nadal możliwe, jeśli sąd zatwierdzi grupowy charakter postępowania i zarządzi ogłoszenia w prasie o możliwości przystąpienia. Będziemy Państwa na bieżąco informować o przebiegu postępowania za pośrednictwem niniejszej strony. Wycofanie się z postępowania jest możliwe na każdym jego etapie.

Dopłaty do kwoty 500 zł

Konieczność dokonania dodatkowej wpłaty  wystąpiłaby jedynie w razie określenia przez Sąd opłaty sądowej i kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu wyższej, niż zgromadzone od wszystkich osób środki.

Kwota 500 złotych jest w naszej ocenie wystarczająca na pokrycie szacowanych kosztów, obciążających stronę powodową.

Zwrot kosztów sądowych

Strona przegrywająca pokrywa koszty sądowe (opłata sądowa od pozwu, wydatki sądowe poniesione w trakcie postępowania, takie jak koszt opinii biegłego) swoje i strony wygrywającej. Zwrotem objęte są też łączne koszty zastępstwa procesowego przeciwników, dla każdego z przeciwników, dzielone na członków grupy.

Skutek uzyskanego w wyniku postępowania orzeczenia

Uzyskane w sprawie orzeczenie nie doprowadzi bezpośrednio do wypłacenia powodom środków znajdujących się na rachunkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyrok pozytywny dla grupy będzie oznaczał, że ustalona została odpowiedzialność Skarbu Państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za niekonstytucyjną regulację ustawową i wadliwe przeniesienie środków. Może to stanowić podstawę do żądania odszkodowania przeciwko tym podmiotom.

Orzeczenie odniesie skutek wyłącznie wobec osób biorących udział w postępowaniu.

Dokumenty z OFE

Do pozwu należy załączyć dwa dokumenty potwierdzające fakt członkostwa w OFE i wysokość zgromadzonych na rachunku środków:

  • umowę przystąpienia do OFE albo certyfikat zawarcia umowy z OFE;
  • informację o środkach znajdujących się na indywidualnym rachunku OFE (za rok 2013).

Oba dokumenty powinniście Państwo otrzymać w OFE, którego członkami jesteście. Dokumenty proszę przekazać nam w oryginale, ewentualnie w notarialnie poświadczonej kopii. Proszę samodzielnie nie poświadczać dokumentów.

Potwierdzenie otrzymania dokumentów przez Organizatorów

Każdy z Państwa otrzyma mailowe potwierdzenie odbioru przesłanych dokumentów. Osoby, które prześlą umowę w dwóch egzemplarzach, otrzymają podpisany egzemplarz umowy pocztą.

Płatność w ratach

Z uwagi na sądowy charakter postępowania, nie jest możliwe uiszczenie kwoty 500 zł w ratach. Dokonanie wpłaty kwoty mniejszej niż 500 złotych nie skutkuje przystąpieniem do pozwu. Kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy osoby zgłaszającej się.

Kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu

Kaucja może zostać zasądzona wyłącznie w odniesieniu do całej grupy powodów. W takiej sytuacji zostanie ona pokryta z wpłaconych przez Państwa środków. W razie niewystarczającej ilości środków, konieczne będzie ich proporcjonalne uzupełnienie przez członków grupy. Nieuiszczenie kaucji skutkuje odrzuceniem pozwu na wniosek pozwanego.

Decyzja OFE - ZUS

Decyzja o pozostawieniu części środków na rachunku OFE lub o przeniesieniu całości środków na rachunek ZUS, co do zasady pozostaje bez wpływu na możliwość przystąpienia do postępowania.

Przystąpienie przez osoby zamieszkujące za granicą

Osoby przebywające za granicą powinny skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] Prześlemy Państwu wszystkie potrzebne dokumenty pocztą elektroniczną i ręcznie wprowadzimy Państwa dane do bazy.

Kto jest reprezentantem grupy?

Reprezentantem grupy jest jeden z jej członków. W naszym postępowaniu reprezentantem grupy jest adwokat Paweł Kowalczyk. Ponieważ reprezentant jest adwokatem, nie ma potrzeby zatrudniania innego pełnomocnika do prowadzenia sprawy.