Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
ofe-pozewgrupowy.pl

Dołącz do pozwu grupowego przeciwko ZUS i Skarbowi Państwa

Aktualności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 14 lutego 2018 roku oddalił powództwo, nie odciążając Powoda kosztami postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał, że:

Powód słusznie podnosił, że zostało naruszone zaufanie obywateli do państwa, że zostały zmienione zasady w trakcie realizacji umowy społecznej zawartej w drugiej połowie lat 90. Jednak podzielenie tych zarzutów nie było wystarczające do uwzględnienia powództwa; członkowie grupy stracili ekspektatywę świadczenia emerytalnego emerytury z filara OFE, ale uzyskali inną, pewnie nieraz nie zupełnie ekwiwalentną, z emerytury z ZUS; reprezentanci Skarbu Państwa i ZUS słusznie wskazywali, że umorzenie i przeniesienie środków nie są czynnościami prawnymi, co do których możliwe jest ustalanie ich ważności przez sąd cywilny; pozew ten stanowił ważny głos w dyskusji dotyczącej zmian w OFE, które budziły duże emocje społeczne i do których zgłaszano szereg wątpliwości, zgłaszał je m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, ale również sędziowie Trybunału Konstytucyjnego o w zdaniu odrębnym. Dlatego też biorąc pod uwagę wkład uczestników w tę ważną dyskusję Sąd z odstąpił od zasądzenia od nich kosztów procesu.

Wystąpiliśmy z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie i jak tylko je uzyskamy opublikujemy je na tej stronie internetowej. Co do zasadności wnoszenia apelacji poinformujemy po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia.

Z poważaniem,
adw. Paweł Kowalczyk – reprezentant grupy i Organizatorzy


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na rozprawie w dniu 1 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał pozew grupowy, zamknął rozprawę i odroczył publikację orzeczenia do dnia 14 lutego 2018 roku, godz. 13.30, sala nr 130.

Z poważaniem,
adw. Paweł Kowalczyk – reprezentant grupy i Organizatorzy


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny w sprawie pozwu grupowego o ustalenie nieważności czynności prawnej w postępowaniu grupowym wyznaczył rozprawę na dzień 1 lutego 2018 r., godz. 10.00, sala nr 130.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszych postępach w sprawie.

Z poważaniem,
adw. Paweł Kowalczyk i Organizatorzy


Szanowni Państwo,

W uzupełnieniu poniższego komunikatu, uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lipca 2016 roku ogłoszenie o toczącym się postępowaniu grupowym z powództwa reprezentanta grupy Pawła Kowalczyka przeciwko m.in. Skarbowi Państwa oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zostało opublikowane także w ogólnopolskim wydaniu dziennika „Fakt” (Ogłoszenie w dzienniku „Fakt”).

W terminie 3 miesięcy od daty opublikowania tego ogłoszenia zainteresowane osoby, których roszczenie może być objęte powództwem grupowym mogą przystąpić do postępowania. Zatem ostateczny termin na przystąpienie nowych osób do postępowania upływa w dniu 27 października 2016 roku.

Z poważaniem,
adw. Paweł Kowalczyk i Organizatorzy


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 lipca 2016 roku, w ogólnopolskim wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”, zostało opublikowane ogłoszenie o toczącym się postępowaniu grupowym z powództwa reprezentanta grupy Pawła Kowalczyka przeciwko m.in. Skarbowi Państwa oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie nieważności czynności prawnej oraz ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną Powodom (Ogłoszenie w dzienniku Rzeczpospolita).

Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu grupowym zostanie w najbliższym czasie opublikowane także w gazecie codziennej „Fakt”.

W terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zainteresowane osoby, których roszczenie może być objęte powództwem grupowym mogą przystąpić do postępowania. W związku ze spodziewaną publikacją w „Fakcie”, poinformujemy Państwa za pośrednictwem tej strony internetowej o ostatecznym terminie zakończenia procedury przystępowania nowych osób do postępowania.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Jak przystąpić?

Podstawowe założenia pozwu zostały opublikowane w zakładce Założenia pozwu.

Z poważaniem,
adw. Paweł Kowalczyk i Organizatorzy


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 lipca 2016 roku, w ogólnopolskim wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”, zostało opublikowane ogłoszenie o toczącym się postępowaniu grupowym z powództwa reprezentanta grupy Pawła Kowalczyka przeciwko m.in. Skarbowi Państwa oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie nieważności czynności prawnej oraz ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną Powodom (Ogłoszenie w dzienniku Rzeczpospolita).

Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu grupowym zostanie w najbliższym czasie opublikowane także w gazecie codziennej „Fakt”.

W terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zainteresowane osoby, których roszczenie może być objęte powództwem grupowym mogą przystąpić do postępowania. W związku ze spodziewaną publikacją w „Fakcie”, poinformujemy Państwa za pośrednictwem tej strony internetowej o ostatecznym terminie zakończenia procedury przystępowania nowych osób do postępowania.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Jak przystąpić?

Podstawowe założenia pozwu zostały opublikowane w zakładce Założenia pozwu.

Z poważaniem,
adw. Paweł Kowalczyk i Organizatorzy


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie w przedmiocie dokonania ogłoszeń o wszczęciu postępowania grupowego.

Ogłoszenie o poniżej cytowanej treści zostanie jednokrotnie opublikowane w dzienniku „Rzeczpospolita" (wydanie ogólnopolskie) oraz w gazecie codziennej „Fakt" (wydanie ogólnopolskie):

„Przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. I C 599/14 toczy się w postępowaniu grupowym sprawa z powództwa reprezentanta grupy Pawła Kowalczyka przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, (…) S. A. w Warszawie, (…) S. A. w Warszawie, (…) S. A. w Warszawie, (…) S. A. w Warszawie, (…) S. A. w Warszawie, (…) S. A. w Warszawie, (…) S. A. w Warszawie, (…) S. A. w Warszawie, której przedmiotem jest ustalenie, że nieważna jest czynność prawna umorzenia 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na dzień 31 stycznia 2014 r. na rachunkach powodów (członków grupy) prowadzonych przez objęte postępowaniem Otwarte Fundusze Emerytalne i przekazania tych aktywów w dniu 3 lutego 2014 r. o wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dokonana w wykonaniu dyspozycji art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) oraz ustalenie, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną powodom tymi czynnościami. Każda osoba, której roszczenie może być objęte powództwem grupowym może przystąpić do grupy poprzez złożenie reprezentantowi grupy (adw. Paweł Kowalczyk, Kancelaria Adwokacka ul. Bednarska 7, 00 -310 Warszawa) pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zasady wynagradzania ewentualnego pełnomocnika reprezentanta grupy określone będą w umowie, która może być zawarta pomiędzy reprezentantem grupy, a pełnomocnikiem. Wyrok prawomocny ogłoszony po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym ma skutek wobec wszystkich członków grupy".

Osoby zainteresowane przystąpieniem do postępowania grupowego zachęcamy do zapoznania się z zakładką niniejszej strony internetowej „Jak przystąpić?”.

Z poważaniem,
adw. Paweł Kowalczyk i Organizatorzy


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 grudnia 2015 r. oddalił zażalenia Skarbu Państwa oraz ZUS na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 marca 2015 r. o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym.

Uprawomocnienie się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym kończy pierwszy etap postępowania dotyczący badania dopuszczalności postępowania grupowego i rozpoczyna drugi etap, podczas którego powstaje możliwość przystąpienia do tego procesu przez osoby znajdujące się poza grupą, na rzecz której wszczęto postępowanie.

Niezwłocznie poinformujemy Państwa za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, jeżeli tylko Sąd Okręgowy zarządzi publikację ogłoszenia: o wszczęciu postępowania grupowego, możliwości i terminie przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem.

Zachęcamy do zapoznania się z uzasadnieniem postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2015 r., zamieszczonym w zakładce „Wyciągi z argumentacji prawnej".

Z poważaniem,
adw. Paweł Kowalczyk i Organizatorzy


Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z uzasadnieniem postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 marca 2015 roku o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym, którego fragmenty zostały zamieszczone w zakładce „Wyciągi z argumentacji prawnej".

Z poważaniem,
adw. Paweł Kowalczyk i Organizatorzy


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 4 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o dopuszczalności postępowania grupowego przeciwko m.in. Skarbowi Państwa oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie nieważności czynności prawnej oraz ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną Powodom.

Sąd uznał, że roszczenia członków grupy spełniają warunki rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym określone w ustawie odochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, przede wszystkim, że roszczenia te są: jednorodzajowe, oparte na tożsamej podstawie faktycznej oraz zmierzają do zapewnienia członkom grupy ochrony jako konsumentom, a ponadto został spełniony wymóg liczebności grupy.

Sąd wskazał także, że powództwo wytoczone przez reprezentanta grupy obejmuje rodzajowo jednorodne żądania procesowe członków grupy tj. żądania ustalenia odpowiedzialności m.in. Skarbu Państwa za szkodę wynikającą z umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na indywidulanych rachunkach członków w OFE. Na postanowienie Sądu w przedmiocie rozpoznania sprawy wpostępowaniu grupowym przysługuje pozwanym zażalenie. Sąd nie wyznaczył kolejnego terminu rozprawy, na obecnym etapie oczekujemy na uprawomocnienie się postanowienia o dopuszczalności pozwu grupowego.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do pozwu informujemy, że możliwość przystąpienia do grupy otworzy się na dalszym etapie procesu, w przypadku uprawomocnienia się postanowienia Sądu z dnia 4 marca 2015 roku w przedmiocie rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym.

Z poważaniem,
adw. Paweł Kowalczyk – reprezentant grupy i Organizatorzy


Szanowni Państwo,

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 roku w przedmiocie dopuszczalności postępowania grupowego zainicjowanego pozwem grupowym przeciwko m.in. Skarbowi Państwa oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie nieważności czynności prawnej oraz ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną Powodom Sąd Okręgowy w Warszawie: oddalił wniosek Pozwanych Powszechnych Towarzystw Emerytalnych o zobowiązanie Powoda do złożenia kaucji aktorycznej na zabezpieczenie kosztów procesu, umorzył postępowanie w stosunku do jednego z Pozwanych Powszechnych Towarzystw Emerytalnych znajdującego się w likwidacji, na ponadto zobowiązał strony do złożenia kolejnych pism przygotowawczych.

Sąd odroczył rozstrzygnięcie o dopuszczalności postępowania grupowego do dnia 4 marca 2015 roku godz. 10.00, sala nr 236, posiedzenie to jest jawne, odbędzie się przed Sądem Okręgowym w Warszawie przy Al. Solidarności 127.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do postępowania grupowego informujemy, że możliwość przystąpienia do grupy otworzy się ponownie w wypadku dopuszczenia przez sąd do rozpoznawania sprawy w postępowaniu grupowym.

Z poważaniem,
adw. Paweł Kowalczyk – reprezentant grupy i Organizatorzy


Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozprawa mająca na celu rozstrzygnięcie o dopuszczalności postępowania grupowego zainicjowanego złożonym w dniu 10 czerwca 2014 roku pozwem o ustalenie nieważności czynnościprawnej w postępowaniu grupowym odbędzie się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, I Wydział Cywilny w dniu 17 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00 w sali nr 236.

Z poważaniem,
adw. Paweł Kowalczyk – reprezentant grupy i Organizatorzy


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 roku pozew grupowy przeciwko m.in. Skarbowi Państwa oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych został złożony w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie.

Na tym etapie zakończyliśmy proces rekrutacji osób zainteresowanych przystąpieniem do postępowania grupowego, prosimy zatem o nie przysyłanie nowych zgłoszeń. Jako członków grupy uwzględniliśmy wszystkie osoby, które na dzień 9 czerwca 2014 roku spełniły wymogi formalne oraz wysłały niezbędne dokumenty - stanowiące załączniki do pozwu.

Będziemy informować na bieżąco o stanie sprawy, wszelkich postanowieniach i zarządzeniach Sądu, na naszej stronie internetowej.

W wypadku dopuszczenia przez sąd do rozpoznawania sprawy w postępowaniu grupowym, możliwość przystąpienia do grupy otworzy się ponownie na dalszym etapie procesu.

Z poważaniem,
adw. Paweł Kowalczyk – reprezentant grupy i Organizatorzy


Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie ideą złożenia pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Pozwem objęte są także – z powodów formalnych – Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) i Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) jako podmioty od których przejęto środki (które zarządzały tymi środkami) i do których, jako zarządzających, środki obywateli powinny wrócić. Pomysł pozwu zbiorowego narodził się po zgłoszeniu przez Rząd projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

W drodze Ustawy wprowadzono rozwiązania, które – w naszej ocenie – godzą bezpośrednio w prawo własności osób ubezpieczonych w OFE, a to przez przyjęty w nowelizacji mechanizm przekazywania 51% środków z OFE na rachunek Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wprowadzone w drodze Ustawy zmiany spowodowały konieczność przedsięwzięcia konkretnych działań prawnych. Dlatego podjęliśmy się koordynacji działań w zakresie zgromadzenia osób zainteresowanych przyłączeniem się do pozwu i prowadzenia postępowania.

Pierwszym krokiem było złożenie – w grudniu ubiegłego roku – zawezwania do próby ugodowej. Ponieważ postępowanie jak dotąd nie przyniosło spodziewanych efektów, podjęliśmy decyzję o złożeniu pozwu zbiorowego.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku i obowiązkiem umorzenia przez OFE 51% jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na kontach swoich klientów i przekazaniu równoważnych im środków na rachunek Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dniem 3 lutego 2014 roku, pozew powinien zostać złożony w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa zyska Państwa uznanie i zechcecie się do nas przyłączyć. Jeśli zdecydujecie się Państwo na przystąpienie do postępowania, pomożemy Wam dopełnić wszystkich formalności. Zgłoszenia przyjmujemy do końca kwietnia 2014 roku.

Łącząc wyrazy szacunku,
adw. Paweł Kowalczyk – reprezentant grupy
i Organizatorzy

Niniejsza strona została stworzona dla ułatwienia dopełnienia wszystkich formalności. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z jej zawartością. Znajdziecie tu Państwo podstawowe informacje w zakresie założeń pozwu, niezbędne formularze oraz informację w zakresie kosztów związanych z przystąpieniem do postępowania.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt
pod adresem e-mail: [email protected]